Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Viraldi Consulting and Creative Group Kft. (1029 Budapest Zsolt fejedelem utca 89.) adatkezelő által a https://jedlikanyosklaszter.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, E-mail cím, Telefonszám, Számlázási cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatkezelési tájékoztató

Rendezvényszervezés

 

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Viraldi Consulting és Creative Group Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 89.

Cégjegyzékszám: 01 09 876335

Adószám: 13846565-2-42

Honlap: www.jedlikanyosklaszter.hu

Telefon: +36-1-603-4108

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: ildiko.nagy@jedlikanyosklaszter.hu

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 

 1. Fogalmak

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

 1. Alapelvek

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

a.kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)

 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 2. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 3. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 4. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 5. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 6. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

 

 1. Adatkezelési tevékenység

 

 • Regisztráció a https://www.jedlikanyosklaszter.hu/rendezvenyek eseményeire

 

Adatkezelés célja

A honlapon elérhető konferenciák, rendezvények igénybevételét szolgálja a regisztráció.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése

Az érintettek kategóriái

Bármely természetes személy.

Személyes adatok köre

Titulus, vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám, cégnév, beosztás, rendezvény összege, pénzneme, fizetés módja (bankkártya, átutalás), számlázás típusa (cég, magánszemély), számlázási cím, elektronikus számlához email cím, kapcsolattartó neve és email címe, 16. életév betöltése.

Adatmegőrzési idő

A konferencia/esemény megtörténtét követő 1. év végéig.

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Címzettek

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a regisztrált.

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudja a regisztrációhoz kötött szolgáltatást igénybe venni. Amennyiben a regisztrációs folyamat valamilyen oknál fogva meghiúsul, akkor az Adatkezelő a regisztráló személy részére az általa megadott email címre egy emlékeztető emailt küld.

 

 • Rendezvényen készített fénykép és videófelvétel

 

Adatkezelés célja

A rendezvény során fénykép-és videófelvételek készítése, valamint ezek felhasználása, az esemény dokumentálása.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az érintett hozzájárulása

Az érintettek kategóriái

Bármely természetes személy, aki az eseményeken megjelenik.

Személyes adatok köre

A természetes személy fénykép-és videófelvétele

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Címzettek

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A fotókat az Adatkezelő saját honlapján, kiadványaiban, esetleg közösségi média platformjain jeleníti meg.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a természetes személy.

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a hozzájárulását nem fog szerepelni a rendezvényen készített fotón.

 

 

 • Részvételi jelenléti ív aláírása

 

Adatkezelés célja

A konferenciák, rendezvények résztvevőiről jelenléti ív vezetése, amely a számlázás és egyéb reklamáció alapján képezi.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az érintett hozzájárulása

Az érintettek kategóriái

Bármely természetes személy.

Személyes adatok köre

Titulus, vezeték- és keresztnév, cégnév, aláírás, konferencia/rendezvény neve, ideje, helye.

Adatmegőrzési idő

A konferencia/esemény megtörténtét követő 5. év végéig.

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Címzettek

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a regisztrált.

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudjuk bizonyítani egy esetleges reklamáció során, hogy Ön megjelent a rendezvényen.

 

 

 • Számlázás

 

Adatkezelés célja

A rendezvény/konferencia ellenértékéről számla kiállítása.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6) bekezdés alapján.

Az érintettek kategóriái

Bármely természetes személy

Személyes adatok köre

Név, cím, megrendelt szolgáltatás, díj, számla kelte, fizetési határidő.

Adatmegőrzési idő

A számla kiállítását követő 8. év végéig.

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Címzettek

ProgramTECH Kft. (Székhely: H-9700 Szombathely, Százhold utca 20.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a rendezvényen résztvevő.

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása kötelező. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudjuk kiállítani a számlát.